IGM RESINS B.V. 光重合開始剤

Omnirad 819 (former Irgacure 819)

Omnirad 819 (former  Irgacure 819)
メーカー
IGM Resins B.V.
製品名
Omnirad 819 (former Irgacure 819)
一般名
光重合開始剤
重合系
ラジカル
化学式
Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenylphosphine oxide
サンプル量
100g