IGM RESINS B.V. 光重合開始剤

Omnirad 754(former Irgacure 754)

Omnirad 754(former Irgacure 754)
メーカー
IGM Resins B.V.
製品名
Omnirad 754(former Irgacure 754)
一般名
光重合開始剤
重合系
ラジカル、分子内水素引き抜き型
化学式
Blend of oxy-phenyl-acetic acid 2-[2-oxo-2-phenyl-acetoxy-ethoxy]-ethyl ester and oxy-phenyl-acetic acid 2-[2-hydroxy-ethoxy]-ethyl ester
サンプル量
100g