IGM RESINS B.V. 光重合開始剤

Omnirad 651(former Irgacure 651)

Omnirad 651(former Irgacure 651)
メーカー
IGM Resins B.V.
製品名
Omnirad 651(former Irgacure 651)
一般名
光重合開始剤
重合系
ラジカル、分子内開裂型、ベンジルケタール
化学式
2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone
サンプル量
100g