IGM RESINS B.V. 光重合開始剤

Omnirad 2959(former Irgacure 2959)

Omnirad 2959(former Irgacure 2959)
メーカー
IGM Resins B.V.
製品名
Omnirad 2959(former Irgacure 2959)
一般名
光重合開始剤
重合系
ラジカル、分子内開裂型、α-ヒドロキシアセトフェノン
化学式
1-[4-(2-hydroxyethoxyl)-phenyl]-2-hydroxy-methylpropanone
サンプル量
100g